Cercador de musèus

Museu del Càntir d’Argentona

MCA_2001

<p><strong><span style="font-weight: 400;">C&agrave;ntir zoomorf (colom), cultura feniciop&uacute;nica, segle&nbsp;V&nbsp;aC (r&egrave;plica), 15,5&nbsp;&times;&nbsp;7,5&nbsp;cm, Puig des Molins (Eivissa)</span></strong></p>

Càntir zoomorf (colom), cultura feniciopúnica, segle V aC (rèplica), 15,5 × 7,5 cm, Puig des Molins (Eivissa)

Càntir en forma de gall amb una inscripció púnica pintada que duu el nom de «serf de Melqart». Destinat a un ús ritual.

scroll to top icon