Cercador de musèus

Museu d'Arqueologia de Catalunya -Barcelona

Càlat Ibèric

<p class="normal" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: normal;">C&agrave;lat de cer&agrave;mica ib&egrave;rica datat al segle III aC i procedent del sud-est de la pen&iacute;nsula Ib&egrave;rica.</p>

Càlat de ceràmica ibèrica datat al segle III aC i procedent del sud-est de la península Ibèrica.

Es tracta d’un vas molt característic que imita una forma original grega. Quasi sempre va pintat i el trobem amb una gran varietat de mesures i decoracions.

El cos es cilíndric, amb una vora plana a la part superior i dues nanses trenades enganxades al cos. La decoració pintada és de color vinós distribuïda en dos frisos amb motius vegetals separats per línies de diferent gruix. A la vora, motius de ‘dents de llop’.

El seu ús podia ser funcional ─emmagatzematge o transport─ o ser emprat com a vas cerimonial.

scroll to top icon