מוצא מוזיאון

Museu Tresor de la Catedral de Girona

Mare de Déu de fusta

Fons: Capítol de la Catedral de Girona.

Fons: Capítol de la Catedral de Girona.

La Mare de Déu de fusta, datada del segle XII, estava recoberta de làmines de plata i ja devia trobar-se al presbiteri romànic.

scroll to top icon