מוצא מוזיאון

Museu Municipal de Tossa de Mar

Art

El violinista celest, 1934. Marc Chagall.

El violinista celest, 1934. Marc Chagall.

Durant el període d’entreguerres, a Tossa hi van arribar artistes procedents d’arreu d’Europa, com Olga Sacharoff. Després, entre 1930 i 1936, Tossa es va omplir d’artistes de diverses disciplines, la majoria alemanys d’origen jueu que pressentien, arran dels primers decrets antisemites, l’horror que s’esdevindria uns anys després. Marc Chagall, André Masson, Jean Metzinger i Georges Kars van ser alguns dels artistes que es van establir a Tossa, creant un aiguabarreig d’avantguarda mai vist abans. Aquesta va ser una època tan eclèctica que Rafael Benet qualificà Tossa de la "Babel de les Arts".

פריטים

<p><em>Mar Menuda (Tossa)</em>. Jaume Vilallonga Balam (Barcelona, 1861 - Tossa, 1904).</p>
Mar Menuda (Tossa)
Mar Menuda (Tossa)
<p><em>Nen.</em> Joan Brull (Barcelona 1863 - 1912).</p>
Nen
Nen
<p><em>Pique Nique (P&iacute;cnic)</em>, 1916 - 1918. Olga Sacharoff (Tiflis, 1889 &ndash; Barcelona, 1967).</p>
"Pique Nique" (Pícnic)
"Pique Nique" (Pícnic)
<p><em>El violinista celest</em>, 1934. Marc Chagall (V&iacute;tsiebsk, 1887 &ndash; Saint-Paul de Vence, 1985). Guaix.</p>
El violinista celest
El violinista celest
<p><em>Batalla d&rsquo;insectes</em>. Andr&eacute; Masson (Balagny-sur-Th&eacute;rain, 1896 - Paris, 1987).</p>
Batalla d’insectes
Batalla d’insectes
<p><em>L&rsquo;anglaise&nbsp;(L'anglesa)</em>, 1935. Georges Kars (Kralupy, 1882 - Ginebra, 1944).</p>
"L’anglaise" (L'anglesa)
"L’anglaise" (L'anglesa)
<p><em>Barques varades</em>, 1935. Rafael Benet (Terrassa, 1889 - Barcelona, 1979). Oli sobre tela.</p>
Barques varades
Barques varades
scroll to top icon