מוצא מוזיאון

Museu Frederic Marès

Sant Roc

Sant Roc, Alonso Berruguete, 1526-1532, Valladolid. Fotografia de Guillem F-H. Museu Frederic Marès. Barcelona.

 

Sant Roc, Alonso Berruguete, 1526-1532, Valladolid. Fotografia de Guillem F-H. Museu Frederic Marès. Barcelona.

 

Alonso Berruguete, documentat entre 1490 i 1562, està considerat l’escultor més destacat del manierisme espanyol del segle XVI. Aquesta obra es relaciona amb el retaule major del monestir de San Benito de Valladolid, fet per l’artista entre 1526 i 1532, avui al Museo Nacional de Escultura de Valladolid.

scroll to top icon