מוצא מוזיאון

Museu Etnogràfic de Ripoll

2.5. Tirapeu

Bastó llarg amb un dels extrems acabat amb forma de  ganxo, utilitzat pels pastos per agafar pels peus a les ovelles.

scroll to top icon