מוצא מוזיאון

Museu Episcopal de Vic. MEV

Braser

Braser de ferro forjat, segle XIV. Museu Episcopal de Vic.

 

Braser de ferro forjat, segle XIV. Museu Episcopal de Vic.

 

Aquesta mena de braser amb anelles i rodes que permeten desplaçar-lo deriva d’una tipologia d’arrel romànica, o fins i tot anterior. Estès per l’Europa meridional, es mantingué en ús durant els segles XIV i XV. Ho demostren nombroses fonts iconogràfiques, entre les quals es pot esmentar l’escena de la Nativitat del retaule provinent de l’església parroquial de Montanyana, pintat per Pere Garcia de Benavarri durant la segona meitat del segle XV. La finalitat dels brasers era escalfar l’espai litúrgic o mantenir encès el combustible dels encensers.

scroll to top icon