מוצא מוזיאון

Museu del Cinema - Col·lecció Tomàs Mallol

Cine ISUAR

Projector infantil Isuar Cinema, Manufacturas Bebés Isuar, Barcelona, 1932

Projector infantil Isuar Cinema, Manufacturas Bebés Isuar, Barcelona, 1932

Un any després de la comercialització del primer Cine NIC, una altra empresa de Barcelona presentà aquest nou projector, que volia aprofitar l’èxit inicial del Cine NIC. A diferència d’aquest, a l’Isuar Cinema les imatges s’animen utilitzant un sistema basat en el mutoscopi, un aparell precinematogràfic d’animació d’imatges.

וידאו

scroll to top icon