מוצא מוזיאון

Museu del Cinema - Col·lecció Tomàs Mallol

Girona

Vista de l'àmbit "La imatge pren moviment" de l'exposició permanent del Museu del Cinema. Fotografia de J.M. Oliveras.

Vista de l'àmbit "La imatge pren moviment" de l'exposició permanent del Museu del Cinema. Fotografia de J.M. Oliveras.

El Museu del Cinema va ser inaugurat el 8 d’abril de 1998 en un edifici del centre de la ciutat de Girona.

La visita a l’exposició permanent permet fer un viatge a través de 400 anys d'història de la imatge en moviment i conèixer quins són els antecedents del cinema com a tècnica i com a espectacle visual, i com van ser els inicis del setè art fins a l’arribada de la televisió. També mostra les arrels de la nostra cultura visual, tan important i tan present en la nostra realitat actual. La interactivitat del muntatge de l’exposició permanent i la vintena d'audiovisuals que hi ha garanteixen que la visita sigui recomanable per a públic de totes les edats.

La Col·lecció Tomàs Mallol d’objectes cinematogràfics i pre-cinematogràfics és la base de la l’exposició permanent. Aplegada durant més de trenta anys per Tomàs Mallol i adquirida per l’Ajuntament de Girona el 1994, és una de les col·leccions més importants a nivell mundial dins del seu gènere.

מדריך שמע

האזינו למדריך השמע של המוזיאון

כל audios זמין

שדות

<p>&Agrave;mbit &laquo;Sortint de les ombres&raquo;, dedicat a l&rsquo;espectacle del teatre d&rsquo;ombres.</p>
Sortint de les ombres
Sortint de les ombres
<p>&Agrave;mbit &quot;L&#39;encanteri d&#39;una l&agrave;mpada&quot;. Llanterna m&agrave;gica biunial (<em>c.</em>1880).</p>
L'encanteri d'una làmpada. La llanterna màgica
L'encanteri d'una làmpada. La llanterna màgica
<p>&Agrave;mbit &quot;Fixant la imatge del m&oacute;n: veure el m&oacute;n per un forat&quot;.</p>
Fixant la imatge del món. La caixa d'òptica i la fotografia
Fixant la imatge del món. La caixa d'òptica i la fotografia
<p>&Agrave;mbit &quot;La imatge pren moviment&quot;. En primer terme un fenaquistoscopi interactiu.</p>
La imatge pren moviment
La imatge pren moviment
<p>&Agrave;mbit &quot;La cursa&quot;. En primer terme diversos mutoscopis.</p>
La cursa cap al cinema
La cursa cap al cinema
<p>&Agrave;mbit &quot;Els germans Lumi&egrave;re&quot;. Projector <em>Cin&eacute;matographe Lumi&egrave;re</em> (1897).</p>
Els germans Lumière
Els germans Lumière
<p>&Agrave;mbit &laquo;Les eines del cinema&raquo;, dedicat als aparells dels or&iacute;gens del cinema</p>
Les eines del cinema
Les eines del cinema
<p>Portada d&rsquo;un manual d&rsquo;instruccions d&rsquo;&uacute;s. Proyector NIC, SA. Cine NIC. Barcelona, 1931-1950.</p>
El cinema infantil. El Cine NIC
El cinema infantil. El Cine NIC

פריטים

<p>Figura per a teatre d&#39;ombres indi <em>c.</em> segle XIX.&nbsp;Museu del Cinema - Col&middot;lecci&oacute; Tom&agrave;s Mallol.</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>
Figura per a teatre d’ombres j
Figura per a teatre d’ombres javanès
<p>Llibret per a teatre d&#39;ombres ocidental <em>&quot;El diablo de la cesta</em>&quot;, Barcelona, 1864.&nbsp;Museu del Cinema - Col&middot;lecci&oacute; Tom&agrave;s Mallol.</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>
Figura per a teatre d’ombres o
Figura per a teatre d’ombres occidental
<p>Esfera de metall perforada, Xina, segles XVIII-XIX. Museu del Cinema - Col&middot;lecci&oacute; Tom&agrave;s Mallol.</p>
Esfera xinesa
Esfera xinesa
<p>Llanterna m&agrave;gica de fantasmagoria, <em>c.</em> 1850. Fotografia de J.M. Oliveras.&nbsp;Museu del Cinema - Col&middot;lecci&oacute; Tom&agrave;s Mallol.</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>
Llanterna màgica de fantasmago
Llanterna màgica de fantasmagoria
<p>Placa de vidre de llanterna m&agrave;gica per a espectacles de fantasmagoria &quot;T&ecirc;te de mostre &agrave; langue rouge&quot;, <em>c.</em> 1800-1850. Fotografia de J.M. Oliveras.&nbsp;Museu del Cinema - Col&middot;lecci&oacute; Tom&agrave;s Mallo
Placa de vidre de llanterna mà
Placa de vidre de llanterna màgica
<p>Llanterna m&agrave;gica de doble objectiu, Butcher &amp; Sons Ltd. Biunial, Gran Bretanya, <em>c.</em> 1880.&nbsp;Museu del Cinema - Col&middot;lecci&oacute; Tom&agrave;s Mallol.</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>
Llanterna màgica de doble obje
Llanterna màgica de doble objectiu
<p>Mondo Nuovo o caixa d&#39;&ograve;ptica,&nbsp;<em>c.</em> 1825. Fotografia de J.M. Oliveras.&nbsp;Museu del Cinema - Col&middot;lecci&oacute; Tom&agrave;s Mallol.</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>
Mondo Nuovo o caixa d'òptica
Mondo Nuovo o caixa d'òptica
<p>Vista &ograve;ptica <em>Vue du Palais du Duc d&rsquo;Aveiro &agrave; Lisbonne</em>, Daumont (editor), Fran&ccedil;a, <em>c.</em> 1780.&nbsp;Museu del Cinema - Col&middot;lecci&oacute; Tom&agrave;s Mallol.</p>

<p>&nbsp;</p>
Vista òptica
Vista òptica
<p>Polyorama Panoptique, P. H. A. Lefort, Fran&ccedil;a, despr&eacute;s del 1850.&nbsp;Museu del Cinema - Col&middot;lecci&oacute; Tom&agrave;s Mallol.</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>
Poliorama panòptic
Poliorama panòptic
<p>Fenaquistoscopi. R.S. Sieberman Lithographe. Le periphanoscope (<em>c. </em>1833-50). Museu del Cinema - Col&middot;lecci&oacute; Tom&agrave;s Mallol.</p>
Fenaquistoscopi
Fenaquistoscopi
<p>Praxinoscopi de projecci&oacute;. &Eacute;mile Reynaud, 1882.&nbsp;Museu del Cinema - Col&middot;lecci&oacute; Tom&agrave;s Mallol.</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>
Praxinoscopi de projecció
Praxinoscopi de projecció
<p>Beale&rsquo;s Choreutoscope, Baker, Gran Bretanya, 1866-1880. Museu del Cinema - Col&middot;lecci&oacute; Tom&agrave;s Mallol.</p>
Coreutoscopi
Coreutoscopi
<p>Cronofotografia &quot;Daisy galloping saddled&quot; Plate 624 d&#39;Eadweard Muybridge. Calotip (vintage), 1887. Museu del Cinema - Col&middot;lecci&oacute; Tom&agrave;s Mallol.</p>
Cronofotografia "Daisy gallopi
Cronofotografia "Daisy galloping saddled"
<p>Cartell Pantomimes Lumineuses. Th&eacute;&acirc;tre Optique d&#39;&Eacute;mile Reynaud (1892). Museu del Cinema - Col&middot;lecci&oacute; Tom&agrave;s Mallol.</p>
Cartell Pantomimes Lumineuses
Cartell Pantomimes Lumineuses
<p>C&agrave;mera-projector Cin&eacute;matographe Lumi&egrave;re (1896). Museu del Cinema - Col&middot;lecci&oacute; Tom&agrave;s Mallol.</p>
Càmera-projector Cinématograph
Càmera-projector Cinématographe Lumière
<p>The Kinetoscope, T. A. Edison, reproducci&oacute;. Museu del Cinema - Col&middot;lecci&oacute; Tom&agrave;s Mallol.</p>
Cinetoscopi
Cinetoscopi
<p>Projector cinematogr&agrave;fic de marca desconeguda (Gran Bretanya, <em>c.</em> 1897). Museu del Cinema - Col&middot;lecci&oacute; Tom&agrave;s Mallol.</p>
Càmera Demeny
Càmera Demeny
<p>Cartell <em>Cin&eacute;matographe Lumi&egrave;re</em>, Marcellin Auzolle, E. Pichot (editor), Fran&ccedil;a, 1896. Museu del Cinema - Col&middot;lecci&oacute; Tom&agrave;s Mallol.</p>
Cartell Cinématographe Lumière
Cartell Cinématographe Lumière
<p>Projector cinematogr&agrave;fic Le Cin&eacute;par, Fran&ccedil;a, <em>c.</em> 1898.&nbsp;Museu del Cinema - Col&middot;lecci&oacute; Tom&agrave;s Mallol.</p>

<p>&nbsp;</p>
Projector: Le Cinépar
Projector: Le Cinépar
<p>Cabina de projecci&oacute; de sala de cinema, Proyector Ossa VI, Maquinaria Cinematogr&aacute;fica SA, Barcelona, 1940-1948.&nbsp;Museu del Cinema - Col&middot;lecci&oacute; Tom&agrave;s Mallol.</p>

<p>&nbsp;</p>
Projector de cabina de cinema
Projector de cabina de cinema
<p>Projector Cine NIC, primer model, Proyectores NIC SA, Barcelona, 1931.&nbsp;Museu del Cinema - Col&middot;lecci&oacute; Tom&agrave;s Mallol.</p>

<p>&nbsp;</p>
Projector Cine NIC
Projector Cine NIC
<p>Projector infantil Isuar Cinema, Manufacturas Beb&eacute;s Isuar, Barcelona, 1932. Museu del Cinema - Col&middot;lecci&oacute; Tom&agrave;s Mallol.</p>
Cine ISUAR
Cine ISUAR
<p><em>Les trifulques d&rsquo;en Cat&uacute;fol</em>, pel&middot;l&iacute;cula de dibuixos animats (fragment), Cine NIC, Barcelona, 1936-1939.&nbsp;Museu del Cinema - Col&middot;lecci&oacute; Tom&agrave;s Mallol.</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>
Pel•lícula de Cine NIC
Pel•lícula de Cine NIC

מידע

כתובת
מחיר כניסה
מספר טלפון
אתר
http://www.museudelcinema.cat
שעות פתיחה
כתובת דוא"ל
info@museudelcinema.cat

מפה

scroll to top icon