מוצא מוזיאון

Museu del Cau Ferrat

Coronament de grua en forma de drac

Coronament de grua en forma de drac

Catalunya, segles XV-XVI

Ferro forjat

Museu del Cau Ferrat, Sitges

scroll to top icon