מוצא מוזיאון

Museu del Cau Ferrat

Poesias, ab un prolech de Joseph Yxart

Àngel Guimerà i Jorge (Santa Cruz de Tenerife, 1845 – Barcelona, 1924)

Poesias, ab un prolech de Joseph Yxart. Ilustradas per J. Ll. Pellicer y A. Fabrés. Barcelona, Joan Almirall, 1887.

Il·lustració d’Antoni Fabrés Impressió sobre paper

Biblioteca de Catalunya. Barcelona

scroll to top icon