מוצא מוזיאון

Museu del Càntir d’Argentona

Història del càntir: de l’antiguitat als nostres dies

Historia del càntir

Historia del càntir

Des dels seus orígens en èpoques prehistòriques fins avui, el càntir ha estat present en gairebé tots els períodes històrics dels pobles de la Mediterrània: l’antiguitat clàssica, l’edat mitjana, l’edat moderna i el món contemporani, en què gairebé ha desaparegut com a objecte funcional.

פריטים

<p><strong><span style="font-weight: 400;">Asc, cultura grega, segle&nbsp;III&nbsp;aC, 22,8&nbsp;&times;&nbsp;16,4&nbsp;cm, Daunia (It&agrave;lia)</span></strong></p>
Asc
Asc
<p><strong><span style="font-weight: 400;">Asc, cultura grega, segle&nbsp; IV&nbsp;aC, 22,5&nbsp;&times;&nbsp;18,5&nbsp;cm, Camp&agrave;nia (It&agrave;lia)</span></strong></p>
Asc, càntir
Asc, càntir
<p><span style="font-weight: 400;">C&agrave;nter amb broc, principis del segle&nbsp;XV, 45,5&nbsp;&times;&nbsp;37&nbsp;cm, Barcelona. Dip&ograve;sit Museu de Cer&agrave;mica de Barcelona</span></p>
<p>&nbsp;</p>
Cànter amb broc
Cànter amb broc
<p><strong><span style="font-weight: 400;">Cantereta, cultura isl&agrave;mica, segles&nbsp;XIV-XV, 15&nbsp;&times;&nbsp;13&nbsp;cm, Paterna (Val&egrave;ncia)</span></strong></p>
Cantereta
Cantereta
<p><strong><span style="font-weight: 400;">Cantereta, cultura isl&agrave;mica, &egrave;poca isl&agrave;mica, segles&nbsp;VIII-XV, 15&nbsp;&times;&nbsp;17&nbsp;cm, pen&iacute;nsula Ib&egrave;rica</span></strong></p>
Cantereta sense vernís
Cantereta sense vernís
<p><strong><span style="font-weight: 400;">C&agrave;ntir, segona meitat del segle&nbsp;XX, 25,5&nbsp;&times;&nbsp;19&nbsp;cm, la Bisbal d&rsquo;Empord&agrave; (Baix Empord&agrave;)</span></strong></p>
Càntir amb petit peu
Càntir amb petit peu
<p><strong><span style="font-weight: 400;">C&agrave;ntir, segle&nbsp;XV, 27&nbsp;&times;&nbsp;22&nbsp;cm, Barcelona. Dip&ograve;sit Museu de Cer&agrave;mica de Barcelona</span></strong></p>
càntir comú o d'estiu
càntir comú o d'estiu
<p><strong><span style="font-weight: 400;">C&agrave;ntir, primera meitat del segle&nbsp;XIX, 27&nbsp;&times;&nbsp;17&nbsp;cm, Girona</span></strong></p>
Càntir d'hivern
Càntir d'hivern
<p><strong><span style="font-weight: 400;">C&agrave;ntir, segona meitat del segle&nbsp;XX, 39&nbsp;&times;&nbsp;17&nbsp;cm, La Rambla (C&ograve;rdova)</span></strong></p>
Càntir decoratiu
Càntir decoratiu
<p><strong><span style="font-weight: 400;">C&agrave;ntir, primer quart del segle&nbsp;XIX, 21&nbsp;&times;&nbsp;17&nbsp;cm, l&rsquo;Alcora (Castell&oacute;)</span></strong></p>
Càntir globular decoratiu
Càntir globular decoratiu
<p><strong><span style="font-weight: 400;">Vas d&rsquo;estrep, cultura mic&egrave;nica, 1600-1200&nbsp;aC, 15&nbsp;&times;&nbsp;11&nbsp;cm</span></strong></p>
MCA_1866
MCA_1866
<p><strong><span style="font-weight: 400;">C&agrave;ntir, 1904, 33&nbsp;&times;&nbsp;16&nbsp;cm, la Bisbal d&rsquo;Empord&agrave; (Baix Empord&agrave;)</span></strong></p>
MCA_1867
MCA_1867
<p><strong><span style="font-weight: 400;">C&agrave;ntir, 1714, 34&nbsp;&times;&nbsp;20&nbsp;cm, Quart (Giron&egrave;s)</span></strong></p>
MCA_1903
MCA_1903
<p><strong><span style="font-weight: 400;">C&agrave;ntir, 1844, 23&nbsp;&times;&nbsp;16&nbsp;cm, Catalunya</span></strong></p>
MCA_1987
MCA_1987
<p><strong><span style="font-weight: 400;">C&agrave;ntir zoomorf (colom), cultura feniciop&uacute;nica, segle&nbsp;V&nbsp;aC (r&egrave;plica), 15,5&nbsp;&times;&nbsp;7,5&nbsp;cm, Puig des Molins (Eivissa)</span></strong></p>
MCA_2001
MCA_2001
<p><strong><span style="font-weight: 400;">C&agrave;ntir, segle&nbsp;XX, 33&nbsp;&times;&nbsp;19&nbsp;cm, Agost (Alacant)</span></strong></p>
MCA_2026
MCA_2026
<p><strong><span style="font-weight: 400;">Asc (del grec </span><em><span style="font-weight: 400;">askos</span></em><span style="font-weight: 400;">) anular, edat del bronze mitj&agrave; (1500-1200&nbsp;aC), 10&nbsp;&times;&nbsp;19&nbsp;cm, Xipre</span><
MCA_2202
MCA_2202
<p><span style="font-weight: 400;">C&agrave;ntir, segle&nbsp;XX, 25&nbsp;&times;&nbsp;22&nbsp;cm, Pa&iacute;s Basc</span></p>
<p>&nbsp;</p>
MCA_2234
MCA_2234
<p><strong><span style="font-weight: 400;">Asc, cultura ib&egrave;rica, primer decenni del segle&nbsp;II&nbsp;aC, 23&nbsp;&times;&nbsp;24&nbsp;cm, Cabrera de Mar (Maresme)</span></strong></p>
MCA_2272
MCA_2272
<p><strong><span style="font-weight: 400;">C&agrave;ntir, cultura fen&iacute;cia, segle&nbsp;IV&nbsp;aC, 14,5&nbsp;&times;&nbsp;8,5&nbsp;cm</span></strong></p>
MCA_2285
MCA_2285
<p><strong><span style="font-weight: 400;">C&agrave;ntir, segle&nbsp;XVIII (r&egrave;plica), 27&nbsp;&times;&nbsp;17&nbsp;cm, Barcelona</span></strong></p>
MCA_2289
MCA_2289
<p><span style="font-weight: 400;">C&agrave;ntir, primer ter&ccedil; del segle&nbsp;XVI, 30&nbsp;&times;&nbsp;21&nbsp;cm, Matar&oacute; (Maresme)</span></p>
<p>&nbsp;</p>
MCA_231
MCA_231
<p><strong><span style="font-weight: 400;">C&agrave;ntir, segle&nbsp;XX, 26&nbsp;&times;&nbsp;23,2&nbsp;cm, Ghardaia (Alg&egrave;ria)</span></strong></p>
MCA_2715
MCA_2715
<p><strong><span style="font-weight: 400;">C&agrave;ntir, finals del segle&nbsp;XIX, 29,5&nbsp;&times;&nbsp;24&nbsp;cm, Olot (Garrotxa)</span></strong></p>
MCA_7
MCA_7
<p><strong><span style="font-weight: 400;">C&agrave;ntir d&rsquo;engany, segona meitat del segle&nbsp;XX, 25&nbsp;&times;&nbsp;18&nbsp;cm, Puente del Arzobispo (Toledo)</span></strong></p>
Petit càntir d'engany
Petit càntir d'engany
<p><strong><span style="font-weight: 400;">Poal, cultura romana (?), segles&nbsp;II-III (?), 33&nbsp;&times;&nbsp;22&nbsp;cm</span></strong></p>
Poal globular
Poal globular
scroll to top icon