מוצא מוזיאון

Museu del Càntir d’Argentona

Formes i funcions dels atuells d’aigua: les morfologies

Morfologies dels atuells d’aigua.

Morfologies dels atuells d’aigua.

Les famílies d’atuells per a l’aigua que s’han produït al nostre entorn cultural són molt diverses i les anomenem morfologies. Entre les més importants hi ha les següents: cànters, canterelles, cànters amb broc (doll, pedarra...), cantimplores, poals, aiguamans i càntirs.

פריטים

<p>Gerra d&rsquo;aiguamans, segle&nbsp;XVIII, 63&nbsp;&times;&nbsp;24&nbsp;cm, Olot (?) (Garrotxa). Dip&ograve;sit Museu de Cer&agrave;mica de Barcelona.</p>

<p>&nbsp;</p>
Aiguamans
Aiguamans
<p>Cantimplora, segles&nbsp;XV-XVII, 20&nbsp;&times;&nbsp;6,5&nbsp;cm, Barcelona (voltes de l&rsquo;Hospital de la Santa Creu).&nbsp;Museu del C&agrave;ntir d&rsquo;Argentona.</p>

<p>&nbsp;</p>
Cantimplora
Cantimplora
<p>C&agrave;nter amb broc, tamb&eacute; anomenat <em>doll</em>, segona meitat del segle&nbsp;XIX, 33&nbsp;&times;&nbsp;26,6&nbsp;cm, Figueres (Alt Empord&agrave;).&nbsp;Museu del C&agrave;ntir d&rsquo;Argentona.</p>

<p>&nbsp;</p>
Doll o cànter amb broc
Doll o cànter amb broc
<p>Gerra d&rsquo;aiguamans, segles&nbsp;XVIII-XIX, 95&nbsp;&times;&nbsp;17,5&nbsp;cm, Catalunya. Dip&ograve;sit Museu de Cer&agrave;mica de Barcelona.</p>

<p>&nbsp;</p>
Gerra d'aiguamans
Gerra d'aiguamans
<p>Poal, primera meitat del segle&nbsp;XVIII, 39&nbsp;&times;&nbsp;25&nbsp;cm, Quart (Giron&egrave;s).&nbsp;Museu del C&agrave;ntir d&rsquo;Argentona.</p>

<p>&nbsp;</p>
MCA_1904
MCA_1904
<p>C&agrave;nter amb broc, tamb&eacute; anomenat <em>pedarra</em>, finals del segle&nbsp;XIX&nbsp;(?), 29,6&nbsp;&times;&nbsp;37,5&nbsp;cm, Durango (?) (Vizcaya).&nbsp;Museu del C&agrave;ntir d&rsquo;Argentona.</p>

<p>&nbsp;</p>
Pedarra o cànter amb broc
Pedarra o cànter amb broc
<p>Poal, finals del segle&nbsp;XIX, 36&nbsp;&times;&nbsp;25&nbsp;cm, Proven&ccedil;a (Fran&ccedil;a).&nbsp;Museu del C&agrave;ntir d&rsquo;Argentona.</p>

<p>&nbsp;</p>
Poal
Poal
<p>Poal, <em>c</em>. 1720, 38&nbsp;&times;&nbsp;12&nbsp;cm, Barcelona (voltes del claustre de l&rsquo;Hospital de la Santa Creu).&nbsp;Museu del C&agrave;ntir d&rsquo;Argentona.</p>

<p>&nbsp;</p>
Poal comú
Poal comú
<p>C&agrave;nter, segona meitat del segle XX, 52,5 &times; 15 cm, la Galera (Montsi&agrave;).&nbsp;Museu del C&agrave;ntir d&rsquo;Argentona.</p>

<p>&nbsp;</p>
MCA_862
MCA_862
<p>C&agrave;nter, segona meitat del segle XX, 42 &times; 29,5 cm, Mallorca (Balears).&nbsp;Museu del C&agrave;ntir d&rsquo;Argentona.</p>

<p>&nbsp;</p>
Gran cànter
Gran cànter
<p>C&agrave;nter, segona meitat del segle XX, 55,5 &times; 32,2 cm, Priego (Conca).&nbsp;Museu del C&agrave;ntir d&rsquo;Argentona.</p>

<p>&nbsp;</p>
Cànter decorat
Cànter decorat
<p>C&agrave;nter, segona meitat del segle XX, 36 &times; 24,5 cm, Agost (Alacant).&nbsp;Museu del C&agrave;ntir d&rsquo;Argentona.</p>

<p>&nbsp;</p>
MCA_33
MCA_33
<p>C&agrave;nter, principis del segle XIX, 29 &times; 20,5 cm, La Almolda (Osca).&nbsp;Museu del C&agrave;ntir d&rsquo;Argentona.</p>

<p>&nbsp;</p>
MCA_65
MCA_65
<p>C&agrave;nter, 1976, 34 &times; 24 cm, Fraga (Osca).&nbsp;Museu del C&agrave;ntir d&rsquo;Argentona.</p>

<p>&nbsp;</p>
MCA_682
MCA_682
<p>C&agrave;nter, 1975, 26 &times; 23 cm, Agost (Alacant).&nbsp;Museu del C&agrave;ntir d&rsquo;Argentona.</p>

<p>&nbsp;</p>
MCA_401
MCA_401
<p>C&agrave;nter, segona meitat del segle XX, 23 &times; 19,5 cm, Ciutadella (Menorca, Balears). Museu del C&agrave;ntir d&rsquo;Argentona.</p>

<p>&nbsp;</p>
MCA_575
MCA_575
<p>Cantimplora, segona meitat del segle XX, 30 &times; 24 cm, Lorca (M&uacute;rcia).&nbsp;Museu del C&agrave;ntir d&rsquo;Argentona.</p>

<p>&nbsp;</p>
MCA_187
MCA_187
<p>Cantimplora, segle XIX, 23,5 &times; 24,5 cm, Pereruela (?) (Zamora).&nbsp;Museu del C&agrave;ntir d&rsquo;Argentona.</p>

<p>&nbsp;</p>
MCA_251
MCA_251
scroll to top icon