מוצא מוזיאון

Museu del Càntir d’Argentona

MCA_401

Cànter, 1975, 26 × 23 cm, Agost (Alacant). Museu del Càntir d’Argentona.

 

Cànter, 1975, 26 × 23 cm, Agost (Alacant). Museu del Càntir d’Argentona.

 

Cànter amb cos quasi esfèric i un costat pla per poder-lo recolzar. Normalment es penjava d’una corda lligada entre les dues nanses. Servia per transportar i beure aigua, al camp, als carros, etc.

scroll to top icon