מוצא מוזיאון

Museu del Càntir d’Argentona

Gran cànter

Cànter, segona meitat del segle XX, 42 × 29,5 cm, Mallorca (Balears)

Cànter, segona meitat del segle XX, 42 × 29,5 cm, Mallorca (Balears)

Cànter amb un gran cos globular com a dipòsit obert, amb un coll a la part superior i dues nanses laterals.

SIGNGUIDE

scroll to top icon