מוצא מוזיאון

Museu del Càntir d’Argentona

Càntir comú

Càntir comú, segle XX, 33 × 17,5 cm, Agost (Alacant)

Càntir comú, segle XX, 33 × 17,5 cm, Agost (Alacant)

Càntir de terrissa blanca i forma globular amb petit peu. La nansa és rodona i perpendicular als brocs. No està envernissat. Servia per transportar aigua i beure a galet.

SIGNGUIDE

scroll to top icon