מוצא מוזיאון

Museu del Càntir d’Argentona

Cantereta sense vernís

Cantereta, cultura islàmica, època islàmica, segles VIII-XV, 15 × 17 cm, península Ibèrica

Cantereta, cultura islàmica, època islàmica, segles VIII-XV, 15 × 17 cm, península Ibèrica

Cantereta com a dipòsit obert amb un coll a la part superior i una sola nansa lateral. No està envernissada.

scroll to top icon