מוצא מוזיאון

Museu de les Terres de l'Ebre

La colonització del camp: el món romà

El món dels vius. La colonització del camp: el món romà.

El món dels vius. La colonització del camp: el món romà.

La consolidació de Tarraco, com a capital de la Citerior, va afavorir el desenvolupament de les zones properes, l’organització del camp i la progressiva implantació d’establiments rurals focalitzada a la zona litoral i al llarg de la via Augusta.

L’administració romana va promoure la implantació progressiva de la vida urbana i d’un nou sistema d’explotació econòmica: la vil•la. A les nostres terres el nucli urbà a partir del qual s’organitza el territori és Dertosa. A partir d’aquest nucli es dediquen a crear una nova xarxa viaria i nous camins, drenatges de camps i sistemes d’irrigació. Arran de les millores tècniques i de les facilitats comercials del període, s’intensifica el conreu dels cultius mediterranis com l’olivera, la vinya i el blat.

L’estroncament de la producció del vi a la zona catalana en època alt imperial implicarà l’inici d’una etapa de canvis, a causa de la pèrdua de mercats, que es veurà reflectida en la concentració de la propietat territorial i en la tendència a la nuclearització del poblament. A les Terres de l’Ebre, durant la crisi del segle III, les vil·les reduiran l’ocupació i els espais residencials d’aquestes explotacions desapareixeran tal i com s’ha constatat a Casablanca o a Barrugat, perdurant però fins època visigoda.

A l’exposició podem veure restes arquitectòniques d’aquestes vil·les com teules, antefixes o fragments dels paviments i mosaics, entre ells l’anomenada “pedra de la Cinta”, molt famosa a l’antiguitat i que s’extreia de les pedreres de Tortosa. També podem veure contenidors amfòrics, alguns amb marques de les vil·les de l’Ebre, que comercialitzaven un vi consumit per l’exèrcit romà. Entre els objectes d’indumentària destacar la col·lecció de penjolls fàl·lics i els anells amb símbols cristians, primers indicis de la introducció d’aquesta nova religió a les Terres de l’Ebre.

scroll to top icon