מוצא מוזיאון

Museu de la Vida Rural

Enclusa de ferrer

Enclusa de ferrer. Dimensions: 62 x 20 x 30 cm. Museu de la Vida Rural.

Enclusa de ferrer. Dimensions: 62 x 20 x 30 cm. Museu de la Vida Rural.

Peça de ferro que té la cara superior plana i composta d'una part quadrangular i una o dues parts triangulars, i damunt la qual es treballa el ferro a cops de martell o de mall.

scroll to top icon