מוצא מוזיאון

Museu de la Música de Barcelona

Fortepiano Zumpe

Fortepiano Johannes Zumpe (Londres), 1776. CC-BY Fotografia de Sara Guasteví. Museu de la Música de Barcelona.

Fortepiano Johannes Zumpe (Londres), 1776. CC-BY Fotografia de Sara Guasteví. Museu de la Música de Barcelona.

Piano de taula construït per Johannes Zumpe, el 1776. D’origen alemany, Zumpe es va instal·lar a Londres, on va obrir una fàbrica de construcció de pianos que incloïen els mecanismes dissenyats pel seu mestre Gottfried Silbermann. Va ser el primer a fabricar un piano rectangular anglès que sonava com un clavicèmbal. Aquest exemplar ha estat restaurat per a ús musical.

scroll to top icon