מוצא מוזיאון

Museu de la Música de Barcelona

Claviorgue Hauslaib

Claviorgue Lorenz Hauslaib (Nuremberg), c. 1590-1600. CC-BY Fotografia de Sara Guasteví. Museu de la Música de Barcelona.

Claviorgue Lorenz Hauslaib (Nuremberg), c. 1590-1600. CC-BY Fotografia de Sara Guasteví. Museu de la Música de Barcelona.

És un dels pocs exemplars existents de claviorgue, compost per un orgue (aeròfon de bisell i llengüeta senzilla) i un clavicèmbal (corda pinçada), tots dos integrats en un moble en forma d’arca, amb les manxes a la part superior. Va pertànyer a Baltasar de Zuñiga, ambaixador espanyol a Flandes i a França i primer ministre de Felip IV. Procedent del taller de Lorenz Hauslaib a Nuremberg, aquest claviorgue és un magnífic exemple d’un instrument del Renaixement que té ús musical.

וידאו

scroll to top icon