מוצא מוזיאון

Museu de la Música de Barcelona

Arxillaüts i llaüt

Arxillaüt MDMB 404 © Gabriel Serra

Arxillaüt MDMB 404 © Gabriel Serra

El trio de Palau, format per un llaüd i dos arxillaüds, va ser comprat per Joaquim Folch i Torres a principis del segle XX integrant-se, anys més tard, al que fou la primera col·lecció del Museu de la Música. Fins aquest moment els instruments restaven a la

majestuosa sala de música del Palau valencià dels Marquesos de Dosaigües on devien ser tocats en nombroses ocasions. Aquests llaüds, construïts per lutiers de Venècia i Roma, són un clar exemple de l'intercanvi cultural entre diferents zones d'Europa.

SIGNGUIDE

scroll to top icon