מוצא מוזיאון

Museu de l’Art de la Pell

Cofre, segle XVI

Cofre, segle XVI, cuir gravat i ferro, 53 × 87 × 48 cm, Espanya. Museu de l’Art de la Pell. Vic.

 

Cofre, segle XVI, cuir gravat i ferro, 53 × 87 × 48 cm, Espanya. Museu de l’Art de la Pell. Vic.

 

Cofre decorat amb gravats de motius vegetals d’estil gòtic. Les nanses presenten una decoració característica del segle XV. La tipologia d’aquest contenidor i de les seves decoracions permet situar-lo entorn dels segles XV-XVI, ja que presenta nombroses semblances amb altres objectes de la producció espanyola que corresponen al període dels Reis Catòlics.

Les dimensions dels exemplars coneguts d’aquesta tipologia de cofres varien molt poc. Sabem que, segons les ordenances de «cofreros de Toledo», estaven obligats a posar dos panys quan se superaven unes determinades longituds, corresponents a una vara castellana (uns 86 cm aproximadament).

scroll to top icon