מוצא מוזיאון

Museu de Granollers

Granollers

Museu de Granollers. Fotografia de  Bob Masters, 2010.

Museu de Granollers. Fotografia de  Bob Masters, 2010.

El fons patrimonial del Museu de Granollers és heterogeni i, per tant, pluridisciplinari: arqueologia, art, arts decoratives, etnografia i numismàtica.

A la primera i la segona planta del museu hi ha les sales destinades a les exposicions permanents, on es van mostrant les diverses col·leccions del fons, acompanyades de projectes de difusió i didàctics. La planta baixa és la sala d’exposicions temporals, que pot quedar ampliada amb l’Espai Obert (–1), el qual també es pot utilitzar com a sala expositiva independent, de petit format.

Impulsat per la societat civil, el museu va ser creat per l’Ajuntament l’any 1932 amb un fons constituït per una trentena d’obres d’art i objectes diversos.

Projectat pels arquitectes Bosch, Botey i Cuspinera, aquest nou edifici s’inaugurà, l’any 1976, al solar on abans hi havia hagut la seu de la Unió Liberal, requisat pel franquisme el 1939. És un dels pocs equipaments museístics dels anys setanta concebut com a tal a Catalunya.

שדות

<p>Exposici&oacute; &laquo;Mirades i di&agrave;legs&raquo;. Fotografia de Pere Cornellas, 2014.</p>
Mirades i diàlegs. Fons del Museu de Granollers
Mirades i diàlegs. Fons del Museu de Granollers

פריטים

<p>Testa de Bacus jove (efeb), c. segle II dC. Pedra calc&agrave;ria i marbre, 15x10 cm. Fotografia de Pere Cornellas, 2014.&nbsp;Museu de Granollers.</p>

<p>&nbsp;</p>
Testa de Bacus jove (efeb)
Testa de Bacus jove (efeb)
<p><em>S/T (Meeting Point)</em>, Jordi Benito, 2008. Instal&middot;laci&oacute;, neons vermells de paret, 4 m. Fotografia de Pere Cornellas, 2014.&nbsp;Museu de Granollers.</p>

<p>&nbsp;</p>
S/T (Meeting Point)
S/T (Meeting Point)
<p><em>Retrat de la senyoreta Dulce</em>, Antoni Caba i Casamitjana, segle XIX. Oli sobre tela, 46x36 cm. Fotografia de Pere Cornellas, 2014.&nbsp;Museu de Granollers.</p>

<p>&nbsp;</p>
Retrat de dona
Retrat de dona
<p><em>Cam&iacute; del Calvari</em>, atribu&iuml;t a Pere Mates, segle XVI. Oli i tremp sobre taula, 111&times;40,5 cm. Museu de Granollers.</p>
Camí del Calvari
Camí del Calvari
<p>Collaret de pedra variscita, neol&iacute;tic mitj&agrave;. Fotografia de MDG.&nbsp;Museu de Granollers.</p>

<p>&nbsp;</p>
Collaret de pedra amb 20 denes
Collaret de pedra amb 20 denes
<p>Gerros, Antoni Cumella, dates diverses, gres esmaltat. Fotografia de Pere Cornellas, 2014.&nbsp;Museu de Granollers.</p>

<p>&nbsp;</p>
Gerros
Gerros

מידע

כתובת
מחיר כניסה
מספר טלפון
אתר
http://www.museugranollers.cat
שעות פתיחה
איך להגיע
כתובת דוא"ל
museu@ajuntament.granollers.cat

מפה

scroll to top icon