מוצא מוזיאון

Museu Darder. Espai d'Interpretació de l'Estany

Banyoles

El nou edifici del Museu Darder, reformat l’any 2007.

El nou edifici del Museu Darder, reformat l’any 2007.

El Museu Darder és un dels més antics de les comarques gironines. Inaugurat el 1916, va patir pocs canvis fins la seva remodelació total, iniciada el 2003. El 2007 obre de nou les portes, incorporant a les col·leccions d’història natural una part dedicada a explicar el fenomen hidrogeològic de la conca lacustre de l’Estany de Banyoles, un fet que s’havia intentat des de molt temps enrere.

שדות

<p>Vitrina dedicada als gabinets de curiositats. Fotografia de Gontzal Largo.</p>
Espai Darder
Espai Darder
<p>El travert&iacute;, la pedra resultant de les condicions geobiol&ograve;giques de la conca lacustre. Fotografia de Curto.</p>
Espai Estany
Espai Estany

פריטים

<p>Lle&oacute; mascle adult dissecat. Col&middot;lecci&oacute; Darder, 1916.</p>
Lleó
Lleó
<p>Model did&agrave;ctic d&rsquo;home anat&ograve;mic desmuntable. Col&middot;lecci&oacute; Darder, 1916.</p>
Home anatòmic
Home anatòmic
<p>Papallona isabelina o de Graells (<em>Actias isabelae</em>) mascle. Recollida a Seriny&agrave; (Pla de l&rsquo;Estany) el 2003.</p>
Papallona isabelina o de Grael
Papallona isabelina o de Graells
<p>Mangabei de collaret blanc (<em>Cercocebus torquatus</em>) i la seva radiografia. Col&middot;lecci&oacute; Darder, 1916.</p>
Mangabei de collaret blanc
Mangabei de collaret blanc
<p>Niuets (<em>Cyathus olla</em>) de paper maix&eacute;. Col&middot;lecci&oacute; Darder, 1916.</p>
Niuets
Niuets
<p>Un dels &uacute;ltims llucis pescats a l&rsquo;Estany de Banyoles, a la d&egrave;cada de 1950.</p>
Lluci
Lluci
<p>Exemplars d&#39;esp&egrave;cies de n&agrave;iades presents a l&rsquo;Estany de Banyoles. Museu de les Terres de l&#39;Ebre.</p>
Nàiades
Nàiades
<p>Ll&uacute;driga (<em>Lutra lutra</em>) dissecada. Col&middot;lecci&oacute; Col&middot;legi del Collell, 1998.</p>
Llúdriga
Llúdriga
Oòlit
Oòlit
Oòlit

מידע

כתובת
מחיר כניסה
מספר טלפון
אתר
http://www.museusdebanyoles.cat
שעות פתיחה
כתובת דוא"ל
museudarder@ajbanyoles.org

מפה

scroll to top icon