מוצא מוזיאון

Museu d'Història de Girona

Gerunda, ciutat romana

Mosaic pavimental de Can Pau Birol, Bell-lloc del Pla, Girona, 300 dC. Opus tesselatum. Fotografia de Jordi Puig.

 

Mosaic pavimental de Can Pau Birol, Bell-lloc del Pla, Girona, 300 dC. Opus tesselatum. Fotografia de Jordi Puig.

 

Gerunda va ser fundada pels romans a principis del segle I aC. La ciutat romana va arribar a tenir prop de dos mil habitants, que vivien en un traçat urbà regular de carrers paral·lels i perpendiculars. El nucli urbà era el centre administratiu, econòmic, religiós i social d’un territori ampli i complex. El suburbium  era la corona circular, d’uns cinc quilòmetres de radi, on es disposaven grans vil·les amb una marcada personalitat, que sovint eren més un gran casal urbà que no pas un establiment agrícola. Aquest mosaic espectacular, que representa una cursa de quàdrigues al Circ de Roma, era el paviment de la sala principal d’una vil·la d’extramurs, habitada probablement per una família d’alt nivell econòmic i social.

scroll to top icon