מוצא מוזיאון

Museu d’Art de Cerdanyola

Cartell de l’Exposició Internacional de Barcelona del 1929

Cartell de l’Exposició Internacional de Barcelona del 1929, il·lustració de G. Amat, cromolitografia. Impremta Rieusset SA. © Xavi Olivé

Cartell de l’Exposició Internacional de Barcelona del 1929, il·lustració de G. Amat, cromolitografia. Impremta Rieusset SA. © Xavi Olivé

scroll to top icon