Museu d'Arqueologia de Catalunya - Girona

Pithos

Pitos fenici, ceràmica a torn, necròpolis d’Anglès (la Selva), primera edat del ferro, 700-600 aC. Museu d'Arqueologia de Catalunya, Girona.

Pitos fenici, ceràmica a torn, necròpolis d’Anglès (la Selva), primera edat del ferro, 700-600 aC. Museu d'Arqueologia de Catalunya, Girona.

Gran contenidor de boca ampla d’origen fenici que servia per emmagatzemar i transportar mercaderies. Conserva restes de decoració de les bandes, pintades amb engalba vermella. Tant la decoració com la forma es van difondre ràpidament entre els poblats indígenes mediterranis on van arribar. Els pitos eren envasos molt comuns en els poblats fenicis, al sud de la península Ibèrica. També es van utilitzar a les necròpolis fenícies per dipositar les restes cremades dels difunts. A les nostres comarques eren utilitzats, de manera molt escassa, en els enterraments indígenes.

Es tracta d’un contenidor de transport, sobretot terrestre, i d’emmagatzematge. Procedeix probablement del sud de la península Ibèrica (650-600 aC). La necròpolis on es va trobar, coneguda des del 1888, està situada sota la fàbrica Burés. Les excavacions fetes entre els anys 1954-1955 hi van descobrir nou tombes d’incineració en fossa. Contenien un ric aixovar i en tres d’elles es van trobar els primers objectes de ferro i ceràmiques de procedència fenícia.

scroll to top icon