מוצא מוזיאון

Museu Comarcal de Berga

Pot d'apotecari de ceràmica esmaltada

Pot d’apotecari de ceràmica esmaltada, segle XIV. Museu Comarcal de Berga.

 

Pot d’apotecari de ceràmica esmaltada, segle XIV. Museu Comarcal de Berga.

 

Pot d’apotecari de ceràmica esmaltada decorada en verd i morat localitzat a les primeres intervencions que es van fer a Sant Quirze de Pedret. La peça data del segle XIV.

scroll to top icon