מוצא מוזיאון

Museu Comarcal de Berga

Premsa d'imprimir de Cal Morlans

Número de Registre: MCB 412
Premsa d’impressor amb rodet per imprimir fulls de dimensions considerables.  Data del segle XIX, 1855.

Número de Registre: MCB 412

Premsa d’impressor amb rodet per imprimir fulls de dimensions considerables.  Data del segle XIX, 1855.

Premsa de cal Morlans. Es va fer servir per imprimir fulls de la mida d’un diari a partir d’un negatiu sobre roba.

scroll to top icon