מוצא מוזיאון

Exposició temporal. El Llibre català en temps del Modernisme

Portada d’Els exlibris Renart

Joaquim Renart i García (Barcelona, 1879-1961)

Portada d’Els exlibris Renart. Oliva, impressor, Vilanova y Geltrú, 1907

Impressió sobre paper

Col·lecció particular

scroll to top icon