מוצא מוזיאון

Exposició "Gaudí & trencadís"

Bola de vidre amb sorra acolorida

Coronava les xemeneies del terrat, segons testimoni de Josep Bayó a Joan Bassegoda. Actualment, aquest element perdut s’ha recuperat.

Reproducció segons l’actual restauració Ø 17 cm

Cessió de la Casa Batlló

scroll to top icon