מוצא מוזיאון

Casa de la Patum

Màscara antiga de Sant Miquel

Antiga carota que duia l’àngel durant la Patum i processó per fer els salts. Utilitzada fins a principis del segle XX. Museu Comarcal de Berga. Casa de la Patum. Berga.

 

Antiga carota que duia l’àngel durant la Patum i processó per fer els salts. Utilitzada fins a principis del segle XX. Museu Comarcal de Berga. Casa de la Patum. Berga.

 

Carota feta de llauna. La cara pintada de color clar, llavis roses i cabell simulat marró. Porta nimbe de color daurat. Utilitzada fins a principis del segle XX.

scroll to top icon