Cercador de museus i localitats

Museu d’Arenys de Mar

Les propietats dels minerals

Les propietats dels minerals.
Les propietats dels minerals.

Com són els minerals ?

El Color

El color és una de les propietats que permeten identificar els minerals. El color d’un mineral pot estar generat per diversos factors relacionats amb la seva composició química i la seva estructura. Així doncs, tots els minerals tenen una coloració característica que anomenem color idiocromàtic. Però, a vegades, el mateix mineral pot tenir altres colors diferents. Per què es produeix això ? Hi ha processos químics i físics que poden alterar el color habitual dels minerals i generar altres coloracions que anomenem colors al·locromàtic. Hi ha diverses causes que el provoquen com, per exemple, defectes en l’estructura dels cristalls, anomenats “centres de color”.

Els colors al·locromàtics també poden generar-se per la presència, en petita quantitat, d’alguns elements químics com el Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni o Cu. Així doncs, una mateixa espècie mineral pot arribar a presentar diferents colors segons si conté o no algun d’aquests elements. Una altra causa d’al·locromatisme són la presència d’inclusions microscòpiques d’altres minerals que poden arribar a generar colors molt intensos.

Sabies que... La calcopirita (CuFeS2) és un mineral metàl·lic que conté coure i ferro però el seu color groc-daurat ha fet que, en algunes ocasions, fos confós amb l’or. Per aquest motiu era anomenat vulgarment “l’or dels tontos”.

La forma

Els minerals tenen una estructura interna formada per àtoms. La organització interna d’aquests àtoms pot ser ordenada, presentar simetria i generar formes geomètriques externes, els cristalls. Els minerals poden cristal·litzar seguint la simetria que marquen 7 sistemes cristal·lins:

 • Cúbic
 • Tetragonal
 • Ròmbic
 • Hexagonal
 • Trigonal
 • Monoclínic
 • Triclínic

La morfologia externa d’un cristall pot ser molt variada i segons el tipus de forma que presentin els cristalls parlem de diferents hàbits cristal·lins.

 • Hàbit equidimensional, típic dels minerals del sistema cúbic
 • Hàbit prismàtic, formes allargades similars a una columna.
 • Hàbit acicular, cristalls molt allargats, fins com agulles
 • Hàbit tabular, cristalls en forma de paral·lepípede aplanat, similars a una taula o un llibre
 • Hàbit laminar, formes planes molt fines, com fulles de paper

La duresa

La duresa és la resistència que tenen els minerals a ser ratllats. Així doncs, quant més dur és un mineral més costa ratllar-lo. Una forma de mesurar la duresa és la coneguda escala de Mohs que és una relació de 10 minerals ordenats de més tou a més dur i que permet determinar la duresa dels minerals per comparació.

Sabies que... El diamant és el mineral més dur que existeix i només és pot ratllar amb un altre diamant. En canvi, és un mineral molt fràgil i si el piquéssim amb un martell el podríem trencar amb relativa facilitat.

El magnetisme

La manifestació més coneguda del magnetisme és la força d'atracció o repulsió que actua entre alguns materials. Alguns minerals de ferro com la magnetita (Fe2+Fe3+2O4) o la pirrotita (FeS) presenten diferents formes de magnetisme.

Descobreix què és el magnetisme! Mou aquest imant per sota dels fragments de magnetita i pirrotita...

OBJECTES

<p><em>Bismut, </em>Valencia de Alcantara. Fotografia de Josep Rosell.&nbsp;Museu Mollfulleda de Mineralogia. Museu d&#39;Arenys de Mar.</p>

<p>&nbsp;</p>
Bismut
Bismut
<p><em>Columbita, </em>Parc del Cap de Creus. Fotografia d&rsquo;Irene Masriera.&nbsp;Museu Mollfulleda de Mineralogia. Museu d&#39;Arenys de Mar.</p>

<p>&nbsp;</p>
Columbita (Fe)
Columbita (Fe)
scroll to top icon