Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Tinglado 4

7. Crisi i transformació

A finals del segle III, Tàrraco s’endinsa en un període de crisi que es prolonga fins a inicis del segle v. On més clarament se n’observen els efectes és en els suburbis i el territori. En el conjunt de la ciutat s’observa una pèrdua de qualitat urbana –pel gradual col·lapse d’infraestructures essencials com l’abastiment d’aigües o el clavegueram– i l’abandonament de determinats sectors.

A inicis del segle v aquesta situació es reverteix i Tàrraco recupera part del seu paper geoestratègic i polític. Esdevé la capital de l’única província hispana en mans del poder legítim romà i base d’operacions dels exèrcits imperials en els seus frustrats intents de reintegrar la totalitat d’Hispània al domini romà. Un fet transcendental que mantindrà la ciutat dins de l’òrbita romana fins a la dissolució formal de l’Imperi romà l’any 476 dC. Tàrraco resta sota domini visigot fins a inicis del segle VIII.

A partir d’aquest moment, Tàrraco i el seu entorn esdevenen terra de frontera entre els regnes cristians i musulmans, en un context de davallada demogràfica i pèrdua de la categoria urbana. Una situació que no es començarà a redreçar fins al segle XII.

ṚEHWAYEJ

Mosaic de Centcelles
Mosaic de Centcelles
Mosaic de Centcelles
Placa d'un cancell visigòtic decorada amb motius geomètrics i florals. Museu Nacional Arqueològic de Tarragona.
Cancell visigòtic
Cancell visigòtic
scroll to top icon