Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Terracotta Museu de ceràmica

La Bisbal d’Empordà

El Terracotta Museu s‘ubica en una antiga fàbrica de ceràmica. Vista aèria de l’equipament. Autor: Joan Guitart

El Terracotta Museu s‘ubica en una antiga fàbrica de ceràmica. Vista aèria de l’equipament. Autor: Joan Guitart

La ceràmica ha estat i és encara l’activitat més emblemàtica de la Bisbal d’Empordà. A redós seu s’ha configurat un dels principals motors econòmics de la ciutat que ha donat feina (i encara en dóna) a un percentatge important de la població local. D’altra banda, estem davant una activitat que arranca de temps reculats (la primera notícia documental que dóna raó de l’ofici de terrisser a la Bisbal es troba en el capbreu de 1511) i que en el decurs dels anys ha anat creant un important patrimoni material.

Terracotta Museu de la Bisbal, doncs, té com a finalitat la preservació, la conservació i la difusió d’aquest patrimoni material i cultural vinculat a la ceràmica bisbalenca, vertebrar una proposta d'interpretació del sistema socioeconòmic generat per aquesta indústria -un model social que històricament ha comportat unes pautes socials i culturals específiques-, així com també donar a conèixer el procés d'industrialització particular esdevingut dins aquest àmbit. És en aquest sentit que el Terracotta Museu representa per a la indústria ceràmica de la Bisbal d'Empordà i de les comarques gironines un emblema sectorial de primer ordre; sens dubte el museu és, en aquests moments, l'aposta cultural de més projecció de la ciutat.

NNITAQAT

<p>Terrera de Vacamorta (Cru&iuml;lles). Foto: Josep M. Fonalleras. Fons d&rsquo;imatges Terracotta Museu.</p>
La ceràmica
La ceràmica
<p>Parada de terrissa, la Rambla, Figueres, 1888-1889. Autor: Josep Maria Ca&ntilde;ellas. &Agrave;lbum Rubaudonadeu - Biblioteca Fages de Climent.</p>
La ceràmica preindustrial: rajoleria i terrissa
La ceràmica preindustrial: rajoleria i terrissa
<p>F&agrave;brica La Gabarra l&rsquo;any 1916. Al costat de la porta d&rsquo;acc&eacute;s a la nau es veu una premsa de palanca. Foto: Autor desconegut. Fons d&rsquo;imatges Terracotta Museu.</p>
La ceràmica industrial
La ceràmica industrial
<p>Sebasti&agrave; Padr&oacute;s i Cortada, artista modernista bisbalenc, any 1922. Fons d&rsquo;imatges Arxiu Hist&ograve;ric de Girona.</p>
Els creadors
Els creadors

ṚEHWAYEJ

<p>La terra s&rsquo;ha dividit tradicionalment en dos grans grups segons el color predominant: la vermella (ferruginosa, molt pl&agrave;stica i grassa) i la blanca (sorrosa, for&ccedil;a dura i magre).</p>
La terra
La terra
<p>Olla. &Uacute;s: per a cuinar aliments.</p>
Olla
Olla
<p>Mesura. Inscripci&oacute; incisa: <em>Joseph Vicens tarricer / me fesit a dia 29 de / mars del any 1749</em>. &Uacute;s: mesura de vi.</p>
Mesura de vi
Mesura de vi
<p>Rajola &ldquo;de vano&rdquo;. Cara vista decorada amb un seguit de l&iacute;nies incises convergents en un punt que recorden un ventall.</p>
Rajola “de vano”
Rajola “de vano”
<p>Galetera, emprada per a pastar la terra i modelar-la a trav&eacute;s d&rsquo;un motlle met&agrave;l&middot;lic col&middot;locat a la sortida de la m&agrave;quina.</p>
<p>&nbsp;</p>
Galetera
Galetera
<p>Tren carregat de rajoles a l&rsquo;estaci&oacute; de la Bisbal. Autor: Emili Casas. Arxiu Comarcal del Baix Empord&agrave; (ACBE).</p>
Tren carregat de rajoles
Tren carregat de rajoles
<p>C&agrave;ntir modernista. Inscripci&oacute; incisa: DEDICAT A LA SIMP&Agrave;TICA TIPLE SENYORETA ASSUMPCI&Oacute; PARICIO / RECORT DE LLUR EXCURSI&Ograve; ARTISTICA PER EIXA VILA / J.CARRE / M. MASSOT / LA BISBAL, ABRIL DE 1904.</p>
Càntir modernista
Càntir modernista
<p>Eusebi D&iacute;az Costa revisant una fornada de cer&agrave;mica decorativa. Fotografia: Fons d&rsquo;imatges Terracotta Museu.</p>
Fornada de ceràmica
Fornada de ceràmica

LMEƐLUMAT

LANDṚES
ṬṬAMAN
ṬṬILIFUN
ṢṢIT WEB
http://www.terracottamuseu.cat/
TIṢEƐƐATIN N RXEDMET
E-MAIL
terracottamuseu@labisbal.cat

RXAṚITA

scroll to top icon