Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu Nacional Arqueològic de Tarragona

Conjunt paleocristià del Francolí, la basílica

L’any 1994 amb motiu de les obres de construcció del centre comercial Parc Central, es descobrí un tram de via romana i les restes de diverses construccions datades entre es segles I aC i V dC. Les més importants i millor conservades però, són dels segles IV i V. Aquets edificis, davant la dificultat de conservar-los en la seva ubicació original, van ser traslladats a la planta subterrània del Parc Central, on es poden visitar.

Les restes arqueològiques del Parc Central formen part del Conjunt Paleocristià del Francolí, i estarien comunicades a traves d’una via amb les restes que es conserven a la Necròpolis paleocristiana.

Un d’aquests edificis és una basílica, una església cristiana formada per tres naus i atri, construïda cap a l’any 400 dC. Sota el seu paviment es trobaren fins a 200 tombes. Al peu de la nau central se situa el contraabsis, ocupat pel sepulcre d’un individu destacat dins de la comunitat. L’atri, un pati rodejat d’habitacions, es únic a la península Ibèrica.

GID N ṢṢENYAL

14. Basílica funerària

ṚEHWAYEJ

<p>Museu i Necr&ograve;polis Paleocristians, Museu Nacional Arqueol&ograve;gic de Tarragona.</p>
La via i la domus suburbana de
La via i la domus suburbana del Parc Central
scroll to top icon