Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu Hidroelèctric de Capdella

Sala: EEC. Espai: Un “volt” per l’electricitat

Voltímetres Siemens de Capdella. Aquest aparell prové del quadre de comandament de la central.

Voltímetres Siemens de Capdella. Aquest aparell prové del quadre de comandament de la central.

L’electricitat forma part de les nostres vides però no és un invent humà, ja que la podem trobar en la natura, per exemple en un llamp.

L’electricitat es pot generar transformant alguna classe d’energia (mecànica, tèrmica, química). A Capdella es fa servir una turbina Pelton que transmet l’energia mecànica a un generador que produeix corrent altern. En aquesta central es genera molta energia amb poca quantitat d’aigua, perquè el salt de Capdella, de 840 metres de desnivell, proporciona una pressió de 84 kg/cm² i durant molts anys va ser el salt més important d’Europa.

L’energia hidroelèctrica que es genera a Capdella es transporta a través de línies d’alta tensió suportades per pilones i, en arribar a les cases, s’abaixa el voltatge a 220 volts.

La central hidroelèctrica de Capdella, cent anys després de la posada en marxa, encara està en ple funcionament i produeix 25.000 kWh.

L’aigua dels estanys de Capdella produeix corrent en diversos punts, sempre que hi hagi desnivell. Al principi els pendents són grans i es fan servir canonades forçades, com a Capdella, Molinos i la Plana de Mont-ros. Quan ja hi ha poc desnivell l’aigua s’acumula en pantans, que tenen poca força de pressió però la supleixen usant una quantitat massiva de litres.

ṚEHWAYEJ

<p>Bombetes d&rsquo;incandesc&egrave;ncia, d&rsquo;esquerra a dreta: una d&rsquo;hal&ograve;gena, una tipus Edison i una de baioneta. Museu Hidroel&egrave;ctric de Capdella.</p>
Bombetes d’incandescència
Bombetes d’incandescència
scroll to top icon