Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu Hidroelèctric de Capdella

Transformador domèstic

Transformador domèstic obert que permet veure el bobinat. Museu Hidroelèctric de Capdella.

Transformador domèstic obert que permet veure el bobinat. Museu Hidroelèctric de Capdella.

L’aparell està format per un nucli de ferro sobre el qual s’han embolicat les espires (fils de les bobines). La bobina primària és la que rep el voltatge d’entrada i la bobina secundària es per on surt el voltatge transformat.

Quan es va canviar el voltatge de 125 V a 220 V moltes llars varen instal·lar transformadors reductors de tensió com aquest. L’aparell permetia continuar utilitzant els electrodomèstics i bombetes que tenien, ja que transformava el corrent altern que arribava a la casa al voltatge amb que funcionaven els aparells antics.

scroll to top icon