Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Rmetḥef n Ter

Iɣezran n rebḥar lmutawaṣit

Akwaryum ak iserman n iɣzar n Ter

ⴰⴽⵡⴰⵔⵢⵓⵎ ⴰⴽ ⵉⵙⴻⵔⵎⴰⵏ ⵏ ⵉⵖⵣⴰⵔ ⵏ ⵜⴻⵔ

Akwaryum ak iserman n iɣzar n Ter

ⴰⴽⵡⴰⵔⵢⵓⵎ ⴰⴽ ⵉⵙⴻⵔⵎⴰⵏ ⵏ ⵉⵖⵣⴰⵔ ⵏ ⵜⴻⵔ

Rmetḥef n Ter d ijjen rmetḥef urad n lɛulum ṭabiɛiyya Deg umcanaya, i yeǧan di etaj wis tnayen di Can Sanglas, din ijjen l'imkaniyya ḥenja bnadem ad yeg ijjen ḍura di lmanadir n ṭabiɛa, hidrulujya, ekulujya, ṭurat ṭabiɛi, ljawanib lijtimaɛiyya d lbi'iyya, d liqtiraḥat nel idara lmustadama i lmawarid n iɣezran n rebḥar lmutawaṣit, u jarasen yudef urad iɣzar n Ter. Lɛunsur l'asasi nel maɛridaya d ijjen akwaryum yetmeṭal lqiyam l'ekulujiyya n Ter ner west. Item u dekurar eṇes s can tsawar swaḍay i waman i can lmanadir tabiɛiyya d can markat niserman n ccamal ccarqi n Katalunya, u dayes trata n markat niserman n Ter ner west: barbu n wedrar, Leuciscus d angila. Di rweqtaya, can rebɛad ẓaysen waqqimenca deg waman n iɣzar n Ter di jjihet n seṇej, am angila, i wayzeṃan atɛum aɛuṃi eṇes jar rebḥar mani ṭaru d iɣzar bsibbet aṛezerγwarat n waman.

Ṭanawwuɛ lbyuluji del batal n ijjen tḥajit s rḥes d tsawar i sɛaṛafen zi lfusayfisa' ṭabiɛiyya tameqrant n iɣezrawen eṇeɣ. Item l'intaj eṇes ẓi ṇacat lbaḥti nel Merkez n Tɣuri n Iɣezrawen n Rebḥar Lmutawaṣit (lmintaqa lbi'iyya n Rmetḥef n Ter), u yetɛalaj lmes'ala narbiɛ deg ɣezran, ijdad, lla fiqariyyat n waman timeqranin diserman.

ⵉⵖⴻⵣⵔⴰⵏ ⵏ ⵔⴻⴱⵃⴰⵔ ⵍⵎⵓⵜⴰⵡⴰⵚⵉⵜ

ⵔⵎⴻⵜⵃⴻⴼ ⵏ ⵜⴻⵔ ⴷ ⵉⵊⵊⴻⵏ ⵔⵎⴻⵜⵃⴻⴼ ⵓⵔⴰⴷ ⵏ ⵍⵄⵓⵍⵓⵎ ⵟⴰⴱⵉⵄⵉⵢⵢⴰ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⵛⴰⵏⴰⵢⴰ, ⵉ ⵢⴻⴵⴰⵏ ⴷⵉ ⴻⵜⴰⵊ ⵡⵉⵙ ⵜⵏⴰⵢⴻⵏ ⴷⵉ ⴽⴰⵏ ⵙⴰⵏⴳⵍⴰⵙ, ⴷⵉⵏ ⵉⵊⵊⴻⵏ ⵍ'ⵉⵎⴽⴰⵏⵉⵢⵢⴰ ⵃⴻⵏⵊⴰ ⴱⵏⴰⴷⴻⵎ ⴰⴷ ⵢⴻⴳ ⵉⵊⵊⴻⵏ ⴹⵓⵔⴰ ⴷⵉ ⵍⵎⴰⵏⴰⴷⵉⵔ ⵏ ⵟⴰⴱⵉⵄⴰ, ⵀⵉⴷⵔⵓⵍⵓⵊⵢⴰ, ⴻⴽⵓⵍⵓⵊⵢⴰ, ⵟⵓⵔⴰⵜ ⵟⴰⴱⵉⵄⵉ, ⵍⵊⴰⵡⴰⵏⵉⴱ ⵍⵉⵊⵜⵉⵎⴰⵄⵉⵢⵢⴰ ⴷ ⵍⴱⵉ'ⵉⵢⵢⴰ, ⴷ ⵍⵉⵇⵜⵉⵔⴰⵃⴰⵜ ⵏⴻⵍ ⵉⴷⴰⵔⴰ ⵍⵎⵓⵙⵜⴰⴷⴰⵎⴰ ⵉ ⵍⵎⴰⵡⴰⵔⵉⴷ ⵏ ⵉⵖⴻⵣⵔⴰⵏ ⵏ ⵔⴻⴱⵃⴰⵔ ⵍⵎⵓⵜⴰⵡⴰⵚⵉⵜ, ⵓ ⵊⴰⵔⴰⵙⴻⵏ ⵢⵓⴷⴻⴼ ⵓⵔⴰⴷ ⵉⵖⵣⴰⵔ ⵏ ⵜⴻⵔ. ⵍⵄⵓⵏⵙⵓⵔ ⵍ'ⴰⵙⴰⵙⵉ ⵏⴻⵍ ⵎⴰⵄⵔⵉⴷⴰⵢⴰ ⴷ ⵉⵊⵊⴻⵏ ⴰⴽⵡⴰⵔⵢⵓⵎ ⵢⴻⵜⵎⴻⵟⴰⵍ ⵍⵇⵉⵢⴰⵎ ⵍ'ⴻⴽⵓⵍⵓⵊⵉⵢⵢⴰ ⵏ ⵜⴻⵔ ⵏⴻⵔ ⵡⴻⵙⵜ. ⵉⵜⴻⵎ ⵓ ⴷⴻⴽⵓⵔⴰⵔ ⴻⵏⵏⴻⵙ ⵙ ⵛⴰⵏ ⵜⵙⴰⵡⴰⵔ ⵙⵡⴰⴹⴰⵢ ⵉ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵉ ⵛⴰⵏ ⵍⵎⴰⵏⴰⴷⵉⵔ ⵜⴰⴱⵉⵄⵉⵢⵢⴰ ⴷ ⵛⴰⵏ ⵎⴰⵔⴽⴰⵜ ⵏⵉⵙⴻⵔⵎⴰⵏ ⵏ ⵛⵛⴰⵎⴰⵍ ⵛⵛⴰⵔⵇⵉ ⵏ ⴽⴰⵜⴰⵍⵓⵏⵢⴰ, ⵓ ⴷⴰⵢⴻⵙ ⵜⵔⴰⵜⴰ ⵏ ⵎⴰⵔⴽⴰⵜ ⵏⵉⵙⴻⵔⵎⴰⵏ ⵏ ⵜⴻⵔ ⵏⴻⵔ ⵡⴻⵙⵜ: ⴱⴰⵔⴱⵓ ⵏ ⵡⴻⴷⵔⴰⵔ, ⵍⴻⵓⵛⵉⵙⵛⵓⵙ ⴷ ⴰⵏⴳⵉⵍⴰ. ⴷⵉ ⵔⵡⴻⵇⵜⴰⵢⴰ, ⵛⴰⵏ ⵔⴻⴱⵄⴰⴷ ⵥⴰⵢⵙⴻⵏ ⵡⴰⵇⵇⵉⵎⴻⵏⵛⴰ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⵉⵖⵣⴰⵔ ⵏ ⵜⴻⵔ ⴷⵉ ⵊⵊⵉⵀⴻⵜ ⵏ ⵙⴻⵏⵏⴻⵊ, ⴰⵎ ⴰⵏⴳⵉⵍⴰ, ⵉ ⵡⴰⵢⵣⴻⵎⵎⴰⵏ ⴰⵜⵄⵓⵎ ⴰⵄⵓⵎⵎⵉ ⴻⵏⵏⴻⵙ ⵊⴰⵔ ⵔⴻⴱⵃⴰⵔ ⵎⴰⵏⵉ ⵟⴰⵔⵓ ⴷ ⵉⵖⵣⴰⵔ ⴱⵙⵉⴱⴱⴻⵜ ⴰⵕⴻⵣⴻⵔⵠⵡⴰⵔⴰⵜ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ.

ⵟⴰⵏⴰⵡⵡⵓⵄ ⵍⴱⵢⵓⵍⵓⵊⵉ ⴷⴻⵍ ⴱⴰⵜⴰⵍ ⵏ ⵉⵊⵊⴻⵏ ⵜⵃⴰⵊⵉⵜ ⵙ ⵔⵃⴻⵙ ⴷ ⵜⵙⴰⵡⴰⵔ ⵉ ⵙⵄⴰⵕⴰⴼⴻⵏ ⵣⵉ ⵍⴼⵓⵙⴰⵢⴼⵉⵙⴰ' ⵟⴰⴱⵉⵄⵉⵢⵢⴰ ⵜⴰⵎⴻⵇⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⵉⵖⴻⵣⵔⴰⵡⴻⵏ ⴻⵏⵏⴻⵖ. ⵉⵜⴻⵎ ⵍ'ⵉⵏⵜⴰⵊ ⴻⵏⵏⴻⵙ ⵥⵉ ⵏⵏⴰⵛⴰⵜ ⵍⴱⴰⵃⵜⵉ ⵏⴻⵍ ⵎⴻⵔⴽⴻⵣ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⵏ ⵉⵖⴻⵣⵔⴰⵡⴻⵏ ⵏ ⵔⴻⴱⵃⴰⵔ ⵍⵎⵓⵜⴰⵡⴰⵚⵉⵜ (ⵍⵎⵉⵏⵜⴰⵇⴰ ⵍⴱⵉ'ⵉⵢⵢⴰ ⵏ ⵔⵎⴻⵜⵃⴻⴼ ⵏ ⵜⴻⵔ), ⵓ ⵢⴻⵜⵄⴰⵍⴰⵊ ⵍⵎⴻⵙ'ⴰⵍⴰ ⵏⴰⵔⴱⵉⵄ ⴷⴻⴳ ⵖⴻⵣⵔⴰⵏ, ⵉⵊⴷⴰⴷ, ⵍⵍⴰ ⴼⵉⵇⴰⵔⵉⵢⵢⴰⵜ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵜⵉⵎⴻⵇⵔⴰⵏⵉⵏ ⴷⵉⵙⴻⵔⵎⴰⵏ.

GID N AUDYU

17. Ter, ijjen iɣzar yeḍar s waṭas

Ṣer i gid n audyu n rmetḥef-fa

Mmaṛṛa audyuyat i yeǧan

GID N ṢṢENYAL

17. El Ter, un riu ben viu

ΓIDYU

scroll to top icon