Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu del Cinema - Col·lecció Tomàs Mallol

La imatge pren moviment

Àmbit "La imatge pren moviment". En primer terme un fenaquistoscopi interactiu.

Àmbit "La imatge pren moviment". En primer terme un fenaquistoscopi interactiu.

La imatge s'anima

A finals del segle XVIII i als inicis del XIX diversos científics posen al descobert que, a causa de les deficiències de la percepció de l'ull humà, la visualització a gran velocitat d'imatges estàtiques genera una il·lusió de moviment. Les imatges són només dibuixos de la seqüència d'un moviment, que s'anima repetitivament.

Per a demostrar-ho, es van dissenyar diversos aparells com el fenaquistoscopi, el zoòtrop, el praxinoscopi... que ràpidament esdevenen joguines comercialitzables de gran èxit i que van posar a l'abast del gran públic la possibilitat de veure una imatge (un dibuix) moure's.

ṚEHWAYEJ

<p>Fenaquistoscopi. R.S. Sieberman Lithographe. Le periphanoscope (<em>c. </em>1833-50). Museu del Cinema - Col&middot;lecci&oacute; Tom&agrave;s Mallol.</p>
Fenaquistoscopi
Fenaquistoscopi
<p>Praxinoscopi de projecci&oacute;. &Eacute;mile Reynaud, 1882.&nbsp;Museu del Cinema - Col&middot;lecci&oacute; Tom&agrave;s Mallol.</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>
Praxinoscopi de projecció
Praxinoscopi de projecció
<p>Beale&rsquo;s Choreutoscope, Baker, Gran Bretanya, 1866-1880. Museu del Cinema - Col&middot;lecci&oacute; Tom&agrave;s Mallol.</p>
Coreutoscopi
Coreutoscopi
scroll to top icon