Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu del Cau Ferrat

Frontispici de l’Enciclopedia Universal Ilustrada

Alexandre de Riquer i Ynglada (Calaf, Barcelona, 1856 – Palma de Mallorca, 1920)

Frontispici de l’Enciclopedia Universal Ilustrada. Barcelona, J. Espasa, 1909

Aiguafort sobre paper

Col·lecció Joan Graells

scroll to top icon