Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu del Cau Ferrat

Frontispici del Llibre dels Set Savis de Roma

Josep Triadó i Mayol (Barcelona, 1870-1929)

Frontispici del Llibre dels Set Savis de Roma. Barcelona, Societat Catalana de Bibliòfils, 1907

Impressió sobre paper

Col·lecció particular

scroll to top icon