Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu de la Noguera

Ciutat de Balaguer

La fisonomia urbana canvià arran de la sentència que va obligar els jueus a viure fora de la ciutat.

La fisonomia urbana canvià arran de la sentència que va obligar els jueus a viure fora de la ciutat.

La conquesta de la ciutat andalusina per part del comte d'Urgell, l'any 1105, va suposar la ruïna del nucli urbà i l'emigració de la població andalusina. La ciutat no es va recuperar fins a inicis del segle XIV, amb l'entrada del casal de Barcelona al front del comtat d'Urgell, que va suposar un gran impuls i un seguit d'obres públiques com l’església de Santa Maria, el pont i el portal de Sant Miquel, el monestir de Sant Domènec... que van embellir la ciutat i que han dibuixat la fisonomia que ha arribat fins l’actualitat.

Un segon fet va tenir una repercussió cabdal en l'organització urbana: la sentència d'Alfons el Benigne segons la qual els jueus havien de viure junts però fora del clos murat. Això va suposar la creació de la jueria, que es va construir en uns terrenys al sud del mercadal que van ser inclosos dins el nou recinte murat. Amb la conquesta de Balaguer per part del rei Ferran d'Antequera i la desaparició del comtat d'Urgell, la ciutat es va incorporar a la corona d'Aragó i es va iniciar la transició cap a l'edat moderna.

scroll to top icon