Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu d'Arqueologia de Catalunya - Barcelona

Prehistòries

Caçadors i recol·lectors. A catalunya, els caçadors neandertals van instal·lar diversos campaments a l’abric Romaní de Capellades.

Caçadors i recol·lectors. A catalunya, els caçadors neandertals van instal·lar diversos campaments a l’abric Romaní de Capellades.

Els avenços tecnològics que es van produir a la prehistòria van ser tan revolucionaris com els actuals, tot i que molt més espaiats en el temps. La humanitat va canviar gràcies al domini del foc, a la talla de la pedra i a la fabricació de les primeres eines. Aquestes millores van ajudar a consolidar les comunitats i a estimular el seu progrés material.

L'agricultura, la ramaderia i la producció de ceràmica també van ser autèntics revulsius, que van portar a la sedentarització, a l’acumulació d'excedents i a l'inici del comerç.

Per fi alguns grups podien especialitzar-se en tasques diferents de l’estricta recerca d’aliments, com ara la metal·lúrgia o la producció de joies, autèntics objectes de luxe de l’època. Noves necessitats generaren nous pensaments, formes artístiques i simbòliques cada cop més elaborades. Les mateixes societats evolucionaren envers models més complexos, amb l’aparició de les primeres jerarquies i dels primers dissenys urbans.

A poc a poc, les cultures prehistòriques varen aglutinar l'ànima col·lectiva europea d'una forma definitiva. Nosaltres som hereus directes d'aquell món.

ΓIDYU

ṚEHWAYEJ

<p>Destral de pedra polida datada entre el 4200 i el 3200aC. Necr&ograve;poli de la B&ograve;bila Bellsol&agrave; (Santa Perp&egrave;tua de Mogoda).</p>
Destral de pedra
Destral de pedra
<p>Nucli de s&iacute;lex procedent de la necr&ograve;polis neol&iacute;tica de la B&ograve;bila d&#39;en Sallent (Cerdanyola del Vall&egrave;s, Vall&egrave;s Occidental, Barcelona).</p>
Nucli de sílex
Nucli de sílex
<p>Vas campaniforme datat entre el 2800 i el 2200aC procedent de l&#39;enterrament calcol&iacute;tic de la Cova de la Ventosa (Piera).</p>
Vas campaniforme
Vas campaniforme
<p>Tassa epicampaniforme datada entre el 2200 i el 1800 aC. Procedeix del jaciment de la Riba (Sant Just Desvern).</p>
Tassa epicampaniforme
Tassa epicampaniforme
<p>Destral de bronze adscrita al bronze inicial (entre el 2300 i el 1800 aC), procedent de la cova d&rsquo;Olopte (Is&ograve;vol).</p>
Destral de bronze
Destral de bronze
scroll to top icon