Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu d'Arqueologia de Catalunya - Empúries

Els primers cristians

Vista aèria de la planta de l’església cristiana de Santa Magdalena.

Vista aèria de la planta de l’església cristiana de Santa Magdalena.

A partir del segle IV dC, els antics nuclis d’Empúries van patir un procés de redefinició i adaptació a la nova organització política i religiosa, que va comportar la fi del món pagà i la consolidació del cristianisme com a nou poder ordenador. Si aquest canvi fou important arreu, a Empúries va ser més radical, ja que va suposar l’abandonament dels centres urbans que formaven la ciutat. Però això no fou el final d’Empúries. Els seus habitants es van adaptar a un nou sistema de població, que va concentrar els elements de representació a l’antic nucli de Sant Martí d’Empúries. Aquest nucli controlava el port fluvial i es completava amb petits nuclis rurals de l’entorn proper, com Santa Margarida, Santa Magdalena i Sant Vicenç (cadascun d’ells amb la seva església i el seu cementiri). Algunes d’aquestes esglesioles medievals s’aixecaren sobre restes de construccions anteriors d’època tardoromana, que coincideixen cronològicament amb noves àrees d’enterrament, com la que es va localitzar al sector nord de la ciutat grega d’Empúries. La necròpoli descoberta a la zona meridional de la ciutat d’Empòrion (entre l’àgora i el port) tenia prop de 500 tombes i una petita capella (cella memoriae) construïda sobre un antic edifici termal.

ṚEHWAYEJ

<p>Lauda sepulcral amb mosaic d&rsquo;&egrave;poca tardoromana,&nbsp;primer quart del segle V.&nbsp;Museu d&#39;Arqueologia de Catalunya, Emp&uacute;ries.</p>
Lauda funerària de mosaic
Lauda funerària de mosaic
scroll to top icon