Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Masia de Can Saragossa

La fi del món iber. Turó Rodó

Turó Rodó.

Turó Rodó.

Les primeres notícies sobre el jaciment són de l’any 1925, però no s’hi efectuà cap activitat fins al període 2000-2003, quan fou excavat íntegrament gràcies al patrocini de l’Ajuntament de Lloret de Mar. Els treballs van permetre documentar les característiques principals del poblat i la seva evolució històrica, que s’estén des de finals del segle III aC fins a les primeres dècades del I aC. Es tracta d’un assentament costaner del tipus barrera, situat en un esperó sobresortint, abocat al penya-segat en una gran part del seu perímetre i defensat per una muralla a tramuntana i a llevant, els únics sectors accessibles. Els habitatges principals d’aquest poblat s’adossen a la part interna de la muralla i resten oberts per migdia a una plaça, a l’altra banda de la qual trobem algunes construccions de menor abast.

scroll to top icon