Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Centre d'Interpretació d'Art Rupestre Abrics de l'Ermita

Sala d'exposició permanent

Sala Expositiva del Centre d'Interpretació. 

Sala Expositiva del Centre d'Interpretació. 

Al Centre d'Interpretació s'han utilitzat múltiples recursos gràfics, fotografies, calcs de les escenes pintades i s'han aplicat noves tecnologies multimèdia en el joc interactiu “Nosaltres Caçadors”. Això fa que, junt amb la visita guiada de l'abric 1 i de l'abric 4, el visitant que s'apropi al Centre assoleixi un coneixement prou profund d'aquest llegat. La major part de les pintures trobades fins ara corresponen a l'anomenat Art Llevantí. Tan sols a les parets de la Cova Fosca/abric 4, trobem figures esquematico-abstractes.

ΓIDYU

scroll to top icon