Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Ḍḍeklaṛasyun n wawad

Generalitat n Katalunya tɛehhed ḥenja mmaṛṛa iwḍan aṭṭaf ẓemman aḍawḍen ɣa ṣṣit webat ennes, u manayenni wifqan i Lmerṣum n Aṛṛay 1112/2018 n 7 ẓi wayyur n cutenbir, i yeṣṣawaṛen x awad ɣa ṣṣit webat d appat i ipaṛatuten mubil n lqitaɛ lɛam (ɣa ẓẓat, Lmerṣum n Aṛṛay 1112/2018 n 7 ẓi wayyur n cutenbir).

Ḍḍeklaṛasyun n wawaḍa ya iṭṭentabaq x visitmuseum.gencat.cat

Lḥala n limtital

Ṣṣit weba ya itwafaq cwayt ak Lmerṣum n Aṛṛay 1112/2018 n 7 ẓi wayyur n cutenbir, bṣibbet listitna'at d ɛaḍam lmutabaqa n ljawanib i nesbiyyand swaḍḍay:

Lmuḥtawa ya watẓemmad aɣas tawḍed

Lmuḥtawa i ḍigwarn watẓemmad aɣas tawḍed i ṛesbaba ya i ḍigwarn:

 1. Aneqṣi n ṭṭawafuq ak Lmerṣum n Aṛṛay 1112/2018 n 7 ẓi wayyur n cutenbir:
  Ẓemmant aḍiṛint ḍin can ḍḍefuyat n furma ḍi can ṣṣit webat, am ḍi lmuḥtawayat n HTML, am ḍi recwaɣed inegguṛa, i npublikar ḍeg ijjen ṭṭaṛix yuṣed awarni 20 ẓi wayyur n cutenbir 2018.
 2. Akarɣar yeɛḍu rqanun: wa yeṭṭentabaq ca.
 3. Lmuḥtawa wa itiḍef ca ḍi nnitaq n rqanun yeṭṭentabaqen:
  Ẓemman aḍiṛin ḍin can lmileffat ḍi furma n PDF niɣ can furma enneɣni ṭṭencan qber i 20 ẓi wayyur n cutenbir 2018 wa tlebbant ca mmaṛṛa lmutatal-labat n wawad amen kemṛent.

Aṣewjed n ḍḍeklaṛasyun n wawaḍa ya

Ḍḍeklaṛasyuna ya neswejḍit nhar n 07/09/2020

Furma i neṣṣexḍem i wsewjed n ḍḍeklaṛasyun tuɣ ḍijjen uqeyyem teggit ijjen ccaṛika n l'isticaṛat n wawad ḍi l'itar n uɛawen ak lbiṛu n wawad n nefs lhay'a.

Aṛṛeγisyun taneggaṛut n ḍḍeklaṛasyun: 07/09/2020

Lmulaḥaḍat d ḍatut n uṛaɣi

Tibṛatin

Tẓemmad ateṣṣekked tibṛatin x lmutatal-labat n wawad (lmaḍḍa 10.2.a n Lmerṣum n Aṛṛay 1112/2018) ḍi:

 • Atɛermed x can ɛaḍam akumplar ẓi jjihet n ṣṣit weba ya.
 • Atɛermed x can ṣṣuɛubat n wawad ɣa lmuḥtawa.
 • Ateṣṣekked can uṣeqṣi enneɣni niɣ can l'iqtiṛaḥ n ṭṭaḥṣin x wawad ɣa ṣṣit web.
 • TODO !!! To consult any other aspect, or suggest improvements, concerning the Web site's accessibility.

Tibṛatin atent terqa u atent twejjeh Lmuḍiṛiyya Lɛamma n Ṣṣarγis n Lmuwatinin n Lqism n Nniyaba n Aṛṛi'aṣa, Liqtiṣad d Ḍḍaṛiba, s ṣṣifet ennes ḍ lweḥḍa iǧan mes'ula x wawad ɣa ṣṣit web ḍi nnitaq l'iqlimi.

Ṭṭalabat n lmeɛlumat i ẓemmar aɣaṣent yawed bnaḍem d ccikayat

Maṛa texṣed ateṣṣekked ṭṭalabat n lmeɛlumat i ẓemmar aɣaṣent yawed bnaḍem d ccikayat (lmaḍḍa 12 ẓi Lmerṣum n Aṛṛay 1112/2018), itxeṣṣa atadfed ɣa l'ijṛa' Accessible Web content and continue to Lmuḥtawayat i ẓemmar bnaḍem aɣaṣent yawed bnaḍem ḍi ṣṣit web.

Kur bnaḍem tabiɛi niɣ iɛtibaṛi i ẓemmar adyeg ccikaya x liltital i lmutatal-labat n Lmerṣum n Aṛṛay 1112/2018 u ad yeṭṭar meɛlumat x lmuḥtawayat lustatnat ẓi nnitaq n utebbeq n rqanuna ya.

Ṭṭalabat n ccikayat ṭṭemwaṣejlent wifqan i lmutatal-labat i xaṣent itneṣṣan rqanun 39/2015 n 1 ẓi wayyur n ktuber n L'ijṛai L'iḍaṛi Lmuctaṛak n L'iḍaṛat Lɛamma.

L'ijṛa' n utebbeq

L'ijṛa' n utebbeq i xas teṣṣawar lmaḍḍa 13 n Lmerṣum n Aṛṛay 1112/2018 tẓemmad at-tebḍid ḍi l'ijṛa' Lmuḥtawayat i ẓemmar bnaḍem aɣaṣent yawed bnaḍem ḍi ṣṣit web ẓi muḍalité n aṛṛeklamasyun n ijjen ṭṭalab.

Maṛa, awarni ma teggid ijjen ṭṭalab n lmeɛlumat n wawad niɣ n ccikaya, refḍennac ṭṭalab, niɣ wateqbiṛed lqaṛar i ɛtamḍen niɣ maṛa min xak aṛṛin wa yetwafaq ca ak lmutatal-labat n lmaḍḍa 12.5 ẓi Lmerṣum n Aṛṛay 1112/2018, tẓemmad atebḍid ijjen aṛṛeklamasyun ḥenja:

 • Atesned ṛesbab n aṛṛafd u ateɛtarḍed xaṣent.
 • Ateṭṭad liɛtimad n ṭṭaḍabir lmuqabila ḍi lḥala ma wa teǧid mwafeq ak lqaṛar i ɛtamḍen.
 • Ategged ijjen lɛard i ṛesbab i twaṛid bil-la min xak aṛṛin wa yetwafaq ca ak lmutatal-labat.

Tẓemmad uṛad atebḍid ijjen aṛṛeklamasyun ḍi lḥala ma ɛḍun 20 n uṣṣan bṛa ma xak aṛṛen.

scroll to top icon